TUSmedline KVKK Aydınlatma Metni

TUSMEDLINE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

AYDINLATMA METNİ

AKADEMİYA Teknoloji Yazılım Eğitim Araştırma Geliştirme Anonim Şirketi (“TUSMEDLINE”), kişisel verilerinizin korunmasına önem vermektedir. Bu nedenle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi toplamakta ve işlemektedir.

TUSMEDLINE, kişisel verilerin işlenmesinde veri minimizasyonunu benimser. Başka bir deyişle, yalnızca gerekli olan kişisel verilerinizi toplar, işler, kanuni süreye uygun olarak saklar ve sürenin tamamlanmasıyla birlikte güvenliğinize en uygun yöntem ile imha eder. 

TUSMEDLINE, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Borçlar Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 6502 Sayılı Tüketicin Korunması Hakkında Kanun ve tabi olunan sair mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek maksadıyla kişisel verilerinizi işlemektedir.

TUSMEDLINE, kişisel verilerinizi platforma giriş yapmanızı takiben, üyelik ve hizmet alım süreçleriniz kapsamında toplamaktadır. Toplanan kişisel verilerinizin işlenmesindeki hukuki sebep ve amaçlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır: 

  İşlenen Kişisel Veri  Hukuki Sebep  İşleme Amaçları
Kimlik (Ad Soyad, İmza, TC Kimlik Numarası, Doğum Tarihi)Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olmasıVeri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olmasıHizmet satış süreçlerinin gerçekleştirilmesi ve takibiÜyelik süreçlerinin yürütülmesiFatura kesilmesiKurs listelerinin oluşturulması ve eğitimlerin planlanması
İletişim (E-Posta Adresi, İletişim Adresi, Telefon No)Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.Hizmet satış süreçlerinin gerçekleştirilmesi ve takibiFatura kesilmesiÜyelik süreçlerinin yürütülmesi
Müşteri İşlem (Sipariş ve Talep Bilgisi, Kredi Kartı İşlemlerinde Kredi Kartı Bilgisi, Havale İşlemlerinde Banka Hesap Bilgisi)Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.Hizmet satış süreçlerinin gerçekleştirilmesiEğitim kapasitesinin ve kapsamının belirlenmesiTalep ve şikayetlerin takibi
Pazarlama (Kurs Geçmişi Bilgileri)Açık Rızaİş geliştirme ve eğitim planlama süreçlerinin yürütülmesiDönemsel kampanyalara ilişkin bilgilendirme yapılması
İletişim (Telefon Numarası)
Mesleki Deneyim (Okuduğu Okul Bilgisi, Alan Bilgisi, Diploma Bilgisi, Öğrenci Belgesi)Sözleşmenin ifası ile doğrudan ilgili olmasıEğitim süreçlerinin planlanması ve ihtiyaçların belirlenmesiÖğrenci hesaplarına ilişkin doğrulama yapılması
İşlem Güvenliği (Website Giriş-Çıkış Bilgileri, Log Kayıtları)İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin teminiKullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda KVKK’nın 8. maddesine uygun olarak, gerekli bütün önlemleri almak kaydıyla kişisel verilerinizi, Türkiye Klinikleri, grup şirketlerimiz, anlaşmalı tüzel ve gerçek kişiler, hukuk danışmanları, mali danışmanlar ve vergi danışmanlarımız ile paylaşabiliriz. Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi kişisel verileri talep etmeye yetkili kuruluşlar ve bunlar tarafından yetkilendirilmiş kişilere hukuki gereklilik halinde aktarım yapılabilmektedir.

TUSMEDLINE, serverların yurtdışında bulunması gerekçesiyle kişisel verilerinizi yurtdışına aktarabilmektedir.

TUSMEDLINE tarafından kişisel verileri işlenen kişisel verilerinize ilişkin, KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca aşağıdaki haklarınız saklıdır: 

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6.   KVKK’nın 7. maddedesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. KVKK’nın 11. Maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

TUSMEDLINE’a yukarıdaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, elektronik posta adresi kullanılmak suretiyle iletebilirsiniz. Bunun için, Ad-Soyad, İmza, T.C. Kimlik Numarası, yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa elektronik posta adresi, telefon numarası ile birlikte, kullanılmak istenen hakka yönelik açıklamaları içeren başvuru formu ile ODTU Teknokent Bilişim ve İnovasyon Merkezi, Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No:280/G – 1247, Çankaya/Ankara adresine başvuru yapılabilir. Ayrıca bilgi@tusmedline.com e-posta adresi veya 0312 486 11 27  telefon numarası üzerinden her zaman bilgi alabilirsiniz.

TUSMEDLINE, Kanunda meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

TUSMEDLINE tarafından işlenen kişisel veriler, işbu Aydınlatma Metni ile belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenebilecek; yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirilerek TUSMEDLINE tarafından kullanılmaya devam edilecek veya Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak ilgili prosedür gereği imha edilecektir.

TUSMEDLINE Kanun gereğince ilgili kişinin kişisel verilerini hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmesine özellikle dikkat etmekte ve bu amaçla gerekli tedbirleri almaktadır. 

TUS koçluğu Hizmetimiz Yayında!

TUSmedline TUS Koçluğu ile size özel hazırlanmış programlarla başarınızı garantileyin!

TUS Koçluğu Hizmetimiz kalite standartları gereği sınırlı sayıda öğrencimizin kullanımına açıktır, lütfen en kısa sürede bizimle iletişime geçerek koçluk hizmeti istediğinizi bize bildirin.